Almanya, Avusturya ve Hollanda ya siyah çelenk

Almanya, Avusturya ve Hollanda  ya siyah çelenk
  • 06.03.2017

Avrupa birliği gazetesinden Almanya, Avusturya ve Hollanda yı şiddetle kınıyoruz

 

Türkiye referandumu için evet hayır kampanyası yürütürken Avrupa ülkeleri  Almanya, Avusturya ve Hollanda yı şiddetle kınıyoruz insan hakları ve hukuk yargı bağımsızlığına karışan  Almanya, Avusturya ve Hollanda terör konusunda ise olmadık baskılar yapıyor ve Türkiye nin özellikle Avrupa ülkelerinde terör konusunda destek verdiklerini ve terör un yok olması için elinden geleni yapan Türkiye ye bu baskıyı yapmaları olacak iş değil Almanya, Avusturya ve Hollanda  ya şunu sormak gerekir Türkiye sınırlarından Avrupa ya akan terör örgütlerine Türkiye önemli biçimde sınırlarda kontrol yapıyor ve bu terör örgütlerinin Avrupa insanı nın  can mal güvenliği terör e yol vermeyerek Avrupa ya Türkiye sağlamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının programlarını iptal edip diplomatik ve siyasi bir skandala imza atmaları ise şaşılacak şekilde manidar.

Özellikle 15 Temmuz da Türkiye de birileri gizlice darbe yapıp insanları sokaklarda öldürmeleri ve insan hakları ve hukuk yargı bağımsızlığını yok etmeye çalışanları savunmak Almanya, Avusturya ve Hollanda ya mı kalmış

Buradan Avrupa halkına sesleniyoruz bakın sizler Türkiye de olup bitenleri bilmiyorsanız örgenin. Türkiye Cumhuriyeti ne sızmış tarikat üyeleri Türkiye Cumhuriyetinde masum insanları sokaklarda öldürdü ve özellikle 15 Temmuz da insan hakları ve hukuk yargı bağımsızlığını yok etmeye çalıştılar.

Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının programlarını iptal edip diplomatik ve siyasi çalışmalarını engellemeye çalışanları ise Almanya, Avusturya ve Hollanda  siyasi yetkilileri Avrupalı insanlara şikâyet ediyoruz kararı sizler verin

 

Önümüzdeki günlerde ise Avrupa Birliği Gazetesi Almanya, Avusturya ve Hollanda   konsolosluklarına siyah çelenk bırakacaktır.  Avrupa Birliği Gazetesi çalışanlarının ceplerinde ise siyah çelenk parası olmadığı halde borç harç alıp siyah çelenk alacaktır bizler Türkiye de insan hakları ve hukuk yargı bağımsızlığının savunucularıyız

Avrupa Birliği Gazetesi

Yazı işleri müdürü kıymet Taylan

Ve haber müdürü ziya kara.

Ve çalışanlar.

The European Union newspaper

gazeteciiziya@hotmail.com

Tel. 0538 4547942-0212.4188758

Avrupa birliği gazetesi

The European Union newspaper

HİÇ BİR SİYASİ PARTİYE BAĞLI DEGİLDİR

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

……………………………………………………………………………………….

Germany, Austria and the Netherlands or black wreath

Germany, Austria and the Netherlands the European Union newspaper, we strongly condemn

Almanya, Avusturya ve Hollanda ya siyah çelenk

Turkey referendum yes no campaign while playing European countries Germany, Austria and the Netherlands, we strongly condemn the independence of the judiciary, human rights and law involved in the Germany, Austria and the Netherlands in terms of terrorism and Turkey’s prints, especially when they are not in European countries they support about terror and terrorism do not go out of their way to be engaged in the flour to make this pressure Turkey not be Germany , Austria and the Netherlands or that are flowing to Europe Turkey border soram must to terrorist organizations in Turkey important format control and that terrorist organizations is the European people by not giving way to terror can property safety Europe or Turkey.

Turkey Republic Ministers cancel diplomatic and political programs take a scandal is astonishingly expressive.

In particular, Turkey, July 15, someone also secretly blow and kill people on the streets and to destroy human rights and defend the independence of the judiciary law, employees of Germany, Austria and the Netherlands or left

We appeal to the people of Europe see here you are if you do not know what is going on in Turkey de Ojo. Turkey Republic has infiltrated the brethren what Turkey has killed innocent people In streets and in particular human rights and law on July 15, the independence of the judiciary, they tried to destroy.

Turkey Republic Ministers cancel their diplomatic and political studies program trying to prevent is Germany, Austria and the Netherlands filed a complaint against the decision of the European political authorities, we give you the people

 

In the coming days the European Union newspaper, Germany, Austria and Netherlands will leave a black wreath to y consulates. The European Union is in the pockets of the employees of the newspaper black wreath wreath not debt will take the black mortar we are Turkey and human rights, and the independence of the judiciary are the defenders of law

The European Union Newspaper

Director asset Tang

And News Director rather than black.

And employees.

The European Union newspaper

gazeteciiziya@hotmail.com

Tel. 0538 4547942-0212.4188758

 

……………………………………………………………………………………………………..

Deutschland, Österreich und den Niederlanden oder schwarzen Kranz

Deutschland, Österreich und die Niederlande die Europäische Union Zeitung, verurteilen wir

 

Türkei-Referendum Ja Nein-Kampagne während europäische Ländern Deutschland, Österreich und den Niederlanden spielen wir verurteilen die Unabhängigkeit der Justiz, Menschenrechte und Gesetz beteiligt, in der Deutschland, Österreich und den Niederlanden in Bezug auf Terrorismus und der Türkei gedruckt wird, besonders wenn sie sind nicht in europäischen Ländern, die sie über den Terror zu unterstützen und den Terrorismus gehen nicht aus dem Weg, sich mit dem Mehl zu diesem Druck Türkei nicht Deutschland sein , Österreich und den Niederlanden oder das fließen zu europäisch-türkischen Grenze Soram zu terroristischen Organisationen in der Türkei wichtige Formatsteuerung muss und, dass terroristische Organisationen ist das Europäische Menschen indem Sie nicht Weg, um Terror können Eigentum Sicherheit Europas oder der Türkei.

Türkei Republik Minister brechen diplomatische und politische Programme nehmen einen Skandal ist erstaunlich ausdrucksstark.

Insbesondere, Türkei, 15 Juli, jemand auch heimlich Schlag und töten Menschen auf den Straßen und zu zerstören der Menschenrechte zu verteidigen, die Unabhängigkeit der Justiz Gesetz, Mitarbeiter von Deutschland, Österreich und den Niederlanden oder links

Wir appellieren an die Menschen in Europa siehe hier sind Sie, wenn Sie nicht wissen, was in der Türkei de Ojo vor sich geht. Türkei Republik infiltriert die Brüder was Türkei unschuldige Menschen In den Straßen getötet hat und insbesondere die Menschenrechte und Völkerrecht am 15. Juli, die Unabhängigkeit der Justiz, versucht sie zu zerstören.

Türkei Republik Minister zu stornieren, ihre diplomatische und politische Studienprogramm versucht, zu verhindern ist Deutschland, Österreich und der Niederlanden reichte eine Beschwerde gegen die Entscheidung der europäischen politischen Behörden, geben wir Ihnen die Menschen

 

In den kommenden Tagen wird die Europäische Union Zeitung, Deutschland, Österreich und Niederlande y Konsulate einen schwarzen Kranz überlassen wird. Die Europäische Union ist in den Taschen der Mitarbeiter der Zeitung schwarzen Kranz Kranz nicht Schulden bringt den schwarzen Mörtel sind wir Türkei und Menschenrechte und die Unabhängigkeit der Justiz sind die Verteidiger des Rechts

Die Europäische Union-Zeitung

Leiter Asset Tang

Und News Director anstatt schwarz.

Und Mitarbeiter.

Die Europäische Union-Zeitung

gazeteciiziya@hotmail.com

Tel. 0538 4547942-0212.4188758

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Allemagne, Autriche et les pays-bas ou la Couronne noir

Allemagne, Autriche et les pays-bas, le journal de l’Union européenne, nous condamnons avec fermeté

 

Référendum de Turquie n’Oui aucune campagne tandis que jouant des pays européens Allemagne, Autriche et aux Pays-Bas, nous condamnons fermement l’indépendance de la magistrature, de droits de l’homme et de droit en Allemagne, Autriche et aux Pays-Bas en matière de terrorisme et imprime par la Turquie, surtout quand ils ne sont pas dans les pays européens qu’ils appuient sur la terreur et le terrorisme ne vont pas sortis de leur manière de s’engager dans la farine pour faire cette dinde de pression ne pas être Allemagne , Autriche et aux Pays-Bas ou qui ne vont à la Turquie d’Europe frontière soram doit à des organisations terroristes en Turquie important format de contrôle et que les organisations terroristes est le peuple européen de ne pas céder à la terreur peuvent propriété sécurité Europe ou la dinde.

Ministres de République Turquie annuler diplomatique et programmes politiques prendre un scandale est étonnamment expressif.

En particulier, la Turquie, le 15 juillet, quelqu’un aussi secrètement souffler et tuer des gens dans les rues et à détruire les droits de l’homme et de défendre l’indépendance de la loi du pouvoir judiciaire, les employés de l’Allemagne, l’Autriche et les pays-bas ou gauche

Nous lançons un appel à la population de l’Europe voir ici, vous êtes si vous ne savez pas ce qui se passe en Turquie de Ojo.République de Turquie a infiltré les frères ce que la Turquie a tué des gens innocents dans les rues, et en particulier les droits de l’homme et du droit le 15 juillet, l’indépendance de la magistrature, ils ont essayé de détruire.

Ministres de République Turquie annuler leur diplomatique et politique programme d’études essayant d’empêcher est en Allemagne, Autriche et aux Pays-Bas a déposé une plainte contre la décision des autorités politiques européennes, nous vous donnons les gens

 

Dans les prochains jours, que le journal de l’Union européenne, Allemagne, Autriche et Pays-Bas laisseront une couronne noire aux consulats de y. L’Union européenne est dans les poches des employés du noir journal Couronne pas la dette de la Couronne aura le mortier noir que nous sommes Turquie et droits de l’homme, et l’indépendance de la magistrature sont les défenseurs du droit

Le journal de l’Union européenne

Directeur actif Tang

Et directeur de l’information plutôt que noir.

Et les employés.

Le journal de l’Union européenne

gazeteciiziya@hotmail.com

Tél. 0538 4547942-0212.4188758

 

…………………………………………………………………………………

Duitsland, Oostenrijk en Nederland of zwarte krans

Duitsland, Oostenrijk en Nederland de krant van de Europese Unie, wij veroordelen

Turkije referendum ja nee-campagne terwijl spelen Europese landen Duitsland, Oostenrijk en Nederland, wij veroordelen met klem de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de mensenrechten en de wet die betrokken zijn in de Duitsland, Oostenrijk en Nederland op het gebied van terrorisme en Turkije wordt afgedrukt, met name wanneer zij zich niet in de Europese landen ze over terreur ondersteunen en terrorisme gaan niet uit van hun manier betrokken zijn bij de bloem te maken deze druk Turkije niet worden Duitsland , Oostenrijk en Nederland of die stromen naar Europa Turkije grens soram aan terroristische organisaties in Turkije belangrijke indeling controle moet en dat terroristische organisaties is het Europese volk door geen voorrang verlenen aan terreur kunnen eigenschap veiligheid Europa of Turkije.

Ministers van de Republiek Turkije annuleren diplomatieke en politieke programma’s nemen een schandaal is verbazingwekkend expressieve.

In het bijzonder Turkije, 15 juli, iemand ook stiekem blazen en mensen te doden op straat en te vernietigen van de mensenrechten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht wet, de werknemers van Duitsland, Oostenrijk en Nederland of links te verdedigen

Wij doen beroep op de bevolking van Europa zie je hier als u niet weet wat er gaande is in Turkije de Ojo. De Republiek Turkije is geïnfiltreerd de broeders wat Turkije heeft vermoord onschuldige mensen In de straten en in het bijzonder de rechten van de mens en het recht op 15 juli, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, ze probeerden te vernietigen.

Ministers van de Republiek Turkije annuleren hun diplomatieke en politieke studies programma proberen te voorkomen dat is Duitsland, Oostenrijk en Nederland een klacht ingediend tegen de beslissing van de Europese politieke autoriteiten, geven wij u de mensen
In de komende dagen die de krant van de Europese Unie, Duitsland, Oostenrijk en Nederland een zwarte krans y consulaten vertrekt. De Europese Unie is in de zakken van de werknemers van de krant zwarte krans krans niet schuld vindt de zwarte mortel wij Turkije en de mensenrechten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zijn de verdedigers van de wet

De Europese Unie-krant

Directeur actief Tang

En directeur van het nieuws in plaats van zwart.

En werknemers.

De Europese Unie-krant

Tel. 0538 4547942-0212.4188758

gazeteciiziya@hotmail.com

 

 

Keten kardeşlere ‘Mermiler az mı geldi’ soruşturması
İstanbul’da, Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş cinayeti davasında yaşanan mermili polemiğe savcılık el koydu. Geçen...
İstanbul Bilişim’de milyonlarca liralık vurgunun arkasında ‘Hayali ihracat profesörü’ çıktı
Parasını aldığı halde ürününü göndermediği 50 bin mağdur ile gündeme gelen İstanbul Bilişim’in konkordato davasında önceki gün iflas kararı verildi. İstanbul Bilişim’in birçok...
AKSAKAL: “Ülke Ekonomisi Entübe Olmuştur.”
DSP Genel Başkanı sayın Önder AKSAKAL, Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK’ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program hakkında görüşlerini açıklayarak “Açıklanan Yeni...
Civils Arméniens abattus pendantleur sommeil: 13 morts et 52 blessés
Bien que L’Azerbaïdjan et L’Arménie aient convenu d’un cessez-le-feu après la réunion de Moscou, les forces arméniennes continuent leurs attaques....
Kürt Ahmet Kimdir? ALAATTİN ÇAKICI. Sedat Peker  yeraltı dünyasın da anlaşma yapıldı babalar arasında neler oluyor
Tüm siyasi çevreler ve iş adamları bu olayı konuşuyor. Yer altında yeni dizayn ediliyor ve Türkiye de bundan sonra anlaşmalar...
Yine aynı senaryo bunlara kimse dur diyemiyor kim yol veriyor bunlara
İkinci el araç satışında senetli-yemekli dolandırıcılık İzmir’de yaşayan ve otomobilini internet siteleri üzerinden satışa sunan 30’u aşkın kişi aynı yöntemlerle...
Coronavirus nightmare in the world and Europe will be in winter 2021.1 deaths from 3 months of the month. Every day you will find 500 in different countries
coronavirus (Kovid-19) will not forgive mankindIn Europe, deaths will increase, which will increase the course of the new type of...
Dünyada ve Avrupa’da koronavirüs kâbusu kışın olacak 2021.1 ayın 3 ay arası ölümler. Her gün ayrı ülkelerde 500 bulacak
koronavirüs (Kovid-19) insanoğlunu affetmeyecek koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanan kişiler kurtulduklarını zannetmesin 2021.1 ayın 3 kışın soğuklarda bu hastalık tetikleyecek ve...
Yargı SÖZCÜ gazetesi muhabirlerine tatil cezası vermiş bize ne
Sözcü gazetesi yazarları ve yöneticilerini sözde “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 27 Aralık 2019 tarihinde İstanbul 37. Ağır Ceza...
Mustafa akıncının Rumlara sunduğu harita…
Akıncı ya göre pembe renkli yer KKTC’ye kalacakmış Kıbrıs halkı kendi kaderini kendi eliyle intihar etmesin Mustafa Akıncı  dikkat edin...
Gaziosmanpaşa ak partide önümüzdeki dönem kim ilçe Başkanı olur
TÜRKİYE GENELİ İLÇELERDE BAŞKAN ADAYLARI ARASINDA YARIŞ VAR HERKES ŞANSINI DENEYECEK HALKA YAKIN OLAN İLÇE BAŞKANI OLACAK Şimdi Gelelim Gaziosmanpaşa...
Son günlerde sokakta ak parti ilçe başkanı kim olacakmış mış da bize ne
Başı boş insanlar siyaset yapıyor efendim ilçe kongresi olacakmış da ilçe başkanı kim olacakmış O olacakmış bu olacakmış im olursa...
Nerede lo bunlar koyuya mı düştü Gaziosmanpaşa da muhalefet yok
Bunlar kendileri saz davul zurna çalıyorlar kendileri oynuyorlar Seçimlerde meydanlar da astıkları kestikleri her şey güzel olacak diyenler nerdeler gören...
Belarus, Belarus the most unreliable country in the world
Belarus, which has formed top-tier interest groups in itself, is afraid of the people they eat. Belarusian President Lukashenko has...
Azerbaycan savaşan bölgelere yiyecek içecek gönderin haydi Türkiye dağa ne duruyorsun gün elbirliği günüdür
Bir ordu savası silah ve yiyecek içecek ile kazanır eğer bunlar yoksa ordu kırılır haydi Türkiye gün Azerbaycan nın yanında...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ