2014-pronovias-gelinlikleri-1
KurbanBayramiGazeteIlaniBASKI copy

Nederlandse Minister-president Mark Rutte opende Nederland zetten domme mensen

Nederlandse Minister-president Mark Rutte opende Nederland zetten domme mensen
  • 11.03.2017
2BC_varol44

 

De Nederlandse Minister van een landsgrenzen nemen

 

Nederland met grote crisis: cavusoglu de vergunning vlucht geannuleerd

 

Alle van de Nederlandse stad Rotterdam te gaan vandaag, ondanks de protesten van de Minister van buitenlandse zaken uit te leggen cavusoglu vlucht toestemming is annuleren van een nieuwe crisis uitbrak. Verbeteringen aan de buitenlandse zaken van Nederland over D’affaires heette.

Geen nieuws van de toestemming van de vlucht van Ministers te laten İstanbul, Cavusoglu, was het blokkeren van het bezoek vandaag aan 20.00 BST ze werd ontmoeting met de Turken in het consulaat-generaal in Rotterdam.

CHARGÉ D’AFFAIRES HEETTE

Verbeteringen aan de buitenlandse zaken van Nederland over D’affaires heette.

“DE KOSTEN ZULLEN ZWAAR ZIJN,” ZEI HIJ

Staatssecretaris Chan, Nederland presidentiële referendum wilt bewerken in vergaderingen door steun tot de annulering vandaag aangekondigd dat hij ging naar Rotterdam.

 

Chan studeerde aan een live tijdens de ochtend, de Nederlandse autoriteiten toestemming geven uitgedrukt zelf, zei: “als ze de toestemming van de vlucht annuleren zou zware prijs” in de beschrijving.

Nederlandse Minister-president Mark Rutte opende, niet willen worden van een politieke bijeenkomst in het land gisteren, zei: “het punt is niet te komen naar Nederland. Maurithuis Museum, of kan ik komen en tulpen zien. Maar ik wil niet dat de politieke bijeenkomsten, “zei hij.

UIT DE BESCHRIJVING VAN NEDERLAND: VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Nederlandse autoriteiten hebben het besluit als gevolg van de afgelasting van de zorg van de veiligheid van de vlucht genomen. De verklaring ook weerspiegeld cavusoglu en “de dreiging van sancties aspiracion oplossing,” de verklaring zei.

 

ALSOF er in 2012 was

Vijf jaar geleden, tijdperk energie en natuurlijke hulpbronnen Minister Taner Yildiz zou doen om deel te nemen in de olie en gas conferentie bezoek aan Arbil, in een manier die vergelijkbaar is aan de overheid van Bagdad had ontkend wordt vlucht machtiging wordt ingetrokken.

Klik op de sterren van de last minute vlucht, het vliegtuig met de route was gedwongen om te schakelen naar Kayseri.

Nederlandse Minister-president Mark Rutte

Het tweede blok van Nederland! Ze sloot het zwarte pad

Gezins- en sociaalbeleid Minister Khan, Minister van buitenlandse zaken om te annuleren de landing vliegtuig cavusoglu machtiging na Nederland besloot te gaan door het land naar de stad Rotterdam. Nederlandse politie Minister Kaya, een verhuizing naar Rotterdam over land uit Duitsland na de aankondiging van het Rotterdam-pad voor het verkeer afgesloten.

 

Gezins- en sociaalbeleid Minister Fatma Betül Sameera Khan, secretaris van het vliegtuig landing toestemming cavusoglu geannuleerd ondanks het feit dat de stad Rotterdam der Nederlanden besloten om te gaan door het land. Op de top van dat naar verluidt stilgelegd naar consulaire weg te gaan.

Minister van buitenlandse zaken geven geen toestemming om het land een vliegtuig aan cavusoglu Nederland reageren op ondanks geannuleerd wordt het hele programma zou gaan door het land aan de Nederlandse Minister van gezin en sociaal beleid die Fatma Betül Samir Khan beschrijven klonk het alarm naar Nederland.

Chan, de regering van Nederland, het blokkeren van het pad voor deze tijd de Minister van familie- en sociaal beleid, een verhuizing naar blokkade wegen van Kaya van Rotterdam.

Nederland politie, Kaya, Duitsland verhuizing naar Rotterdam met de grond van de bekendmaking van de toenmalige gesloten om het verkeer op de weg, het pad en het consulaat-generaal Rotterdam verblijf

 

……………………………………………………………………………………………

Nederlandse Minister-president Mark Rutte geopend: “Chan kunt komen en bezichtig tulpen”

Nederland Nederland premier Mark Rutte opende een opgeleide mensen, ik vraag me af als de mensen van deze site zal uitleggen aan de mensen van de acıklamayı van Nederland. H. ollanda zet mensen leiden tot het Mark Rutt dump

Nederlandse Minister-president Rutte geopend, vergaderingen geannuleerd, minister van buitenlandse zaken Chan te “tulpen kunnen komen om een museum te bezoeken of om te zien,” zei hij.

Minister van buitenlandse zaken van Nederland, cavusoglu, vergaderingen van de presidentiële referendum was geannuleerd wilt bewerken in.

Nederlandse Minister-president Mark Rutte opende, “het punt is niet te komen naar Nederland (cavusoglu). Maurithuis Museum geopend dit seizoen, of kan ik komen en tulpen zien. Maar wij willen niet haar (politieke) bijeenkomsten, “zei hij.

 

Volgens berichten in Sputnik, had eindelijk de Nederland Rotterdam stad ambtenaren toestemming om een beroep doen op de Turken niet gegeven hem het Cavusoglu.

 

……………………………………………………………………………………………

Niederlande Ministerpräsident Mark Rutte eröffnet Niederlande stellen dumme Leute

Nehmen Sie die Niederlande Minister der Grenzen des Landes hinaus

 

Niederlanden mit großen Krise: Cavusoglu storniert die Flug-Genehmigung

 

Alle von der niederländischen Stadt Rotterdam zu gehen heute, trotz der Proteste der Minister für auswärtige Angelegenheiten erklärt Cavusoglu Flug Erlaubnis hebt eine neue Krise ausgebrochen. Verbesserungen für auswärtige Angelegenheiten der Niederlande auf D’affaires hieß.

Nichts Neues von den Flug Erlaubnis von Ministern, İstanbul, Cavusoglu, verlassen war den Besuch heute um 20.00 Uhr BST, die sie mit den Türken in das Generalkonsulat in Rotterdam traf blockiert.

CHARGÉ D ‘ AFFAIRES HIEß

Verbesserungen für auswärtige Angelegenheiten der Niederlande auf D’affaires hieß.

“DIE KOSTEN SCHWER WERDEN”, SAGTE ER

Adele ausländische Ba CHAN, Niederlande Präsidentschaftswahlen Referendum durch Unterstützung bis heute die Kündigung an Sitzungen bearbeiten möchten angekündigt, er werde nach Rotterdam.

 

Chan besuchte im Laufe des Vormittags eine live, die niederländischen Behörden die Erlaubnis zum Ausdruck gebracht, selbst sagte: “Wenn sie die Flug Genehmigung widerrufen wäre es hohen Preis” in der Beschreibung.

Niederlande Ministerpräsident Mark Rutte eröffnet, wollte nicht zu einem politischen Treffen in dem Land gestern, sagte: “der Punkt ist nicht, in die Niederlande kommen.Mauritshuis Museum, oder kann ich kommen und Tulpen zu sehen. Aber will ich nicht die politischen Versammlungen, “, sagte er.

AUS DEN NIEDERLANDEN BESCHREIBUNG: SICHERHEITSMAßNAHMEN

Niederländische Behörden haben die Entscheidung wegen der Annullierung des Fluges Sicherheitsbedenken. Die Anweisung spiegelten Cavusoglu und “die Androhung von Sanktionen Aspiracion Lösung,” sagte der Erklärung.

 

SO gab es im Jahr 2012

Vor fünf Jahren Ära Energie und natürliche Ressourcen Minister Taner Yildiz täten zur Teilnahme an Öl und Gas Conference Besuch in Arbil, ähnlich wie bei der Verwaltung von Bagdad hatte leugnete Flug Erlaubnis widerrufen werden.

Klicken Sie auf die Sterne aus dem Last-Minute-Flug, das Flugzeug mit der Route war gezwungen, nach Kayseri drehen.

 

…………………………………………………………………………………………………….

  1. Ollanda Ministerpräsident Mark Rutte eröffnet: “Chan Tulpen kommen zu sehen”

Niederlande Niederlande Ministerpräsident Mark Rutte eröffnet eine gebildete Leute, ich frage mich, ob die Menschen von dieser Website für die Menschen in den Niederlanden Acıklamayı erklären werden. Deutschland setzt seine Menschen-Führung, Mark Rutt dump

Niederlande Premier Rutte geöffnet, Treffen abgesagt, Minister für auswärtige Angelegenheiten-Chan “können Tulpen, ein Museum zu besuchen oder zu sehen, kommen”, sagte er.

Minister für auswärtige Angelegenheiten der Niederlande, Cavusoglu, die Sitzungen der Präsidentschaftswahlen Referendum abgesagt worden in bearbeiten möchten.

Niederlande Ministerpräsident Mark Rutte eröffnete “der Punkt ist nicht, zu den Niederlanden (Cavusoglu) kommen. Mauritshuis Museum eröffnet in dieser Saison, oder kann ich kommen und Tulpen zu sehen. Aber wollen wir nicht ihrer (politischen) treffen, “, sagte er.

 

Laut Berichten in Sputnik hatte schließlich die Niederlande Rotterdam Stadt Beamten Berechtigung Appell an die Türken nicht ihm die Cavusoglu gegeben.

 

 

…………………………………………………………………………………………

Netherlands Prime Minister Mark Rutte opened Netherlands put stupid people

Take the Netherlands Minister of a country’s borders

 

Netherlands with major crisis: cavusoglu cancelled the flight permit

 

All of the Netherlands city of Rotterdam to go today, despite the protests of the Minister of Foreign Affairs explaining cavusoglu flight permission is canceling a new crisis erupted. Improvements to the Foreign Affairs of the Netherlands on D’affaires was called.

The flight was allowed to leave from İstanbul area news of Ba was blocked today, visit chakkilam, TSİ at 20.00 at the Turkish Consulate-General in Rotterdam he was going to meet with the housing.

CHARGÉ D’AFFAIRES WAS CALLED

Improvements to the Foreign Affairs of the Netherlands on D’affaires was called.

“THE COST WILL BE HEAVY,” HE SAID

Secretary of State Chan, Netherlands presidential referendum want to edit in meetings by backing down to the cancellation today announced he was going to Rotterdam.

 

Chan attended a live during the morning, the Dutch authorities to give permission expressed himself, said: “if they cancel the flight permission it would be heavy price” in the description.

Netherlands Prime Minister Mark Rutte opened, did not want to be a political meeting in the country yesterday, said: “the point is not to come to the Netherlands. Maurithuis Museum, or can I come and see tulips. But I don’t want the political meetings, “he said.

FROM THE NETHERLANDS DESCRIPTION: SECURITY MEASURES

Dutch authorities have taken the decision due to the cancellation of flight safety concern. The statement also reflected cavusoglu and “the threat of Sanctions aspiracion solution,” the statement said.

 

LIKE THERE was in 2012

Five years ago, era energy and natural resources Minister Taner Yildiz would do to participate in the oil and gas Conference visit to Arbil, in a manner similar to the Baghdad Administration had denied flight permission is being revoked.

Click the stars from the last minute flight, the plane carrying the route had been forced to turn to Kayseri.

 

……………………………………………………………………………………………

Netherlands Prime Minister Mark Rutte opened: ‘ Chan can come and see tulips ‘

Netherlands Netherlands Prime Minister Mark Rutte opened an educated people, I wonder if the people of this site will explain to the people of the Netherlands acıklamayı. Netherlands puts his people lead to dump Mark Rutt

Netherlands Prime Minister Rutte opened, meetings cancelled, Foreign Minister Chan to “tulips can come out to visit a museum or to see,” he said.

Minister of Foreign Affairs of the Netherlands, cavusoglu meetings of the presidential referendum had been cancelled want to edit in.

Netherlands Prime Minister Mark Rutte opened, “the point is not to come to the Netherlands (cavusoglu). Maurithuis Museum opened this season, or, can I come and see tulips. But we do not want her (political) meetings, “he said.

 

According to reports in Sputnik, finally the Netherlands Rotterdam city officials permission to appeal to the Turks had not given him the Cavusoglu.

 

Hollanda Başbakanı Mark Rutte Hollanda halkını salak yerine koydu

Bir ülkenin bakanını Hollanda sınırlarına sokmadı

 

Hollanda ile büyük kriz: Çavuşoğlu’nun uçuş izni iptal edildi

 

Hollanda’nın tüm itirazlarına rağmen, bugün Rotterdam kentine gideceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçuş izninin iptal edilmesiyle yeni bir kriz patlak verdi. Gelişmeler üzerine Hollanda’nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri’ne çağrıldı.

Uçuş izni verilmediği haberini İstanbul’dan ayrılmadan alan Bakan Çavuşoğlu, ziyareti engellenmesiydi bugün, TSİ 20.00’de Rotterdam’daki Başkonsolosluk konutunda Türklerle buluşacaktı.

MASLAHATGÜZAR ÇAĞRILDI

Gelişmeler üzerine Hollanda’nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri’ne çağrıldı.

“BEDELİ AĞIR OLUR” DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda’da düzenlemek istediği başkanlık referandumu toplantılarının iptal edilmesi üzerine geri adım atmayarak bugün Rotterdam’a gideceğini açıklamıştı.

 

Çavuşoğlu sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında, Hollandalı yetkililerin uçuş izni vermeyebileceklerini kendisine ifade ettiklerini belirterek, “uçuş iznimi iptal ederlerse bunun bedeli ağır olur” açıklamasında bulunmuştu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dün ülkesinde siyasi toplantı yapılmasını istemediğini belirterek, “Mesele Hollanda’ya gelmesi değil. Maurithuis Müzesi’ni ya da laleleri görmeye gelebilir. Ama siyasi toplantılar yapmasını istemiyorum” demişti.

HOLLANDA’DAN AÇIKLAMA: GÜVENLİK TEDBİRİ

Hollandalı yetkililer uçuş iptali kararının güvenlik endişesi nedeniyle alındığını açıkladılar. Açıklamada Çavuşoğlu’nun sözlerine de değinildi ve “Yaptırım tehdidi çözümü imkansızlaştırdı” denildi.

 

BENZERİ 2012’DE YAŞANDI

Beş sene önce dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın petrol ve gaz konferansına katılmak üzere yapacağı Erbil ziyareti, benzer bir şekilde Bağdat yönetiminin uçuş iznini iptal etmesiyle engellenmişti.

Yıldız’ı taşıyan uçak son dakikada gelen uçuş izniyle, rotasını Kayseri’ye çevirmek zorunda kalmıştı.

 

…………………………………………………………………………………………………

holland2487923edaaaaf

Hollanda Başbakanı Mark Rutte: ‘Çavuşoğlu laleleri görmeye gelebilir’

Hollanda halkı eğitimli bir halk acaba Hollanda Başbakanı Mark Rutte bu siyesi açıklamayı Hollanda halkına nasıl açıklayacak.  Hollanda halkını Mark Rutte  salak yerine mi koyuyor

Mark Rutte

Hollanda Başbakanı Rutte, toplantıları iptal edilen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu için “laleleri görmeye ya da müze gezmeye gelebilir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Hollanda’da düzenlemek istediği başkanlık referandumu toplantıları iptal edilmişti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, “Mesele (Çavuşoğlu’nun) Hollanda’ya gelmesi değil. Maurithuis Müzesi’ni ya da, bu mevsimde açtıysa, laleleri görmeye gelebilir. Ama (siyasi) toplantılar yapmasını istemiyoruz” dedi.

 

Sputnik’te yer alan habere göre, son olarak Hollanda’nın Rotterdam kenti yetkilileri de, Çavuşoğlu’na Türklere hitap etme izni vermemişti.

………………………………………………………………………………..

Hollanda’dan ikinci engelleme! Kara yolunu da kapattılar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etmesinin ardından Hollanda’nın Rotterdam kentine kara yoluyla gitme kararı almıştı. Hollanda polisi, Bakan Kaya’nın, Almanya’dan kara yoluyla Rotterdam’a gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam yolunu trafiğe kapattı.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etmesine rağmen Hollanda’nın Rotterdam kentine kara yoluyla gitme kararı almıştı. Bunun üzerine gideceği konsolosluk yolunun kapatıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermeyen Hollanda’ya tepki gösteren ve tüm programı iptal edilmesine rağmen Hollanda’ya kara yoluyla gideceğini açıklayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya için Hollanda alarma geçti.

Çavuşoğlu için hava yolunu kapatan Hollanda hükümeti bu kez de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın Rotterdam’a gideceği kara yollarına barikat kurdu.

Hollanda polisi, Kaya’nın, Almanya’dan kara yoluyla Rotterdam’a gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam yolunu ve Başkonsolosluk Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı

 

abgazetesin
Erdoğan Çetin: 30 günde 50 fırın kapandı
Fırıncılar bu savaşı kazanır. Nede olsa sistem onlardan yana Türkiye d e tarım diye bir şey yok kalmadı da Halkı...
Türkiye’deki zamlar Türkiye halkını patlama noktasına getirdi
Bundan sonra hükümetin alacağı yanlış kararlar ise ateşi fitillemek olacak Yanlış kararlar alırsanız Sizi o cami imamları bile kurtaramaz Ekonomik...
KALDIRIMI BİNAYA KATTILAR
Lan yeder ardık bu ne be bıkmadınız mı bu ülkeyi talan etmeye Bu ne be dolandırıcılar üçkayıtcılar hainler. Dolmuş ülkeye...
Gaziosmanpaşa daki gizli fetöcular Hasan Tahsin Usta nın kalemini kırdı
Gizli Fetöcülar Gaziosmanpaşa da güçlüdür Haydi sana güle güle Hasan Tahsin usta önümüzdeki yerel seçimler de  Hasan Tahsin Usta aday adayı...
terör örgütleriyle işbirliği yapan 259 muhtar görevden alındı
İçişleri Bakanlığı; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yasa teklifi verildi!
Emeklilikte yaşa takılanlar bu konuyla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. AKP’nin 24 Haziran seçimlerinde TBMM’deki yasa çıkarma çoğunluğunu kaybetmesinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin İş Bankası hisselerini inşallah Hazine’ye devredeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de toplu açılış töreninde konuştu. CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleriyle ilgili konuşan Erdoğan, ‘İş Bankası’nda CHP’nin yüzde 28’e yakın...
HSK  kararı Zekeriya Öz’ suçsuz
Türkiye ye dönebilir. kanunlar öyle diyor.  Onca delile rağmen! Zekeriya Öz ile ilgili FETÖ delili yokmuş… TARIH 26 Eylül 2018…...
Trump’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür!
Son dakika… ABD Başkanı Donald Trump, Brunson ile Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te Türkiye saatiyle 21:30’da görüşeceğini açıkladı. Donald Trump, Erdoğan’a...
Dolandırıcılar ülkesi Türkiye nereye gidiyoruz
İstediniz gibi bu ülkede dolandırıcılık ve kamu hırsızlığı yapabilirsiniz Hain terörist sahte tarikat Eşkıyalar dolandırıcılar soygun ülkesi Türkiye Bu ülkede...
Rahip Brunson artık serbest sen neymişsin be rahip
593 günlük hapsin ardından iki buçuk aydır ev hapsinde tutulan ABD’li rahip Andrew Brunson için karar verildi. Brunson 3 yıl...
İçişleri Bakanı Soylu’dan valilere flaş talimat: Harekete geçin
İçişleri Bakanı Soylu’ talimat verdi ama nereye kadar uygulanacak Birçok malları yapancı şirketler Türkiye de satıyor onlar nasıl bir uygulama...
CHP’li Ataman’dan flaş iddia: İBB’nin hukuk işleri Uysal’ın danışmanına verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 10 milyon lira ve üzerindeki kamulaştırmasız el atma davalarını yürütmesi için anlaştığı Metropol Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağının...
635 korucu görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığınca, gerekçesiyle 635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar...
Arabistan Başkonsolosluğu’“na giren Kayıp gazeteci Kaşıkçı CIA’nın kontrolünde öldürüldü
Kayıp gazeteci Kaşıkçı olayında Türk yetkili konuştu: “Tarantino filmi gibi” Bir haftayı aşkın bir süredir kayıp olan Suudi muhalif gazeteci...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ