Premier Binali Yildirim uit Turkije verblijf uit de aangelegenheden van de!

Premier Binali Yildirim uit Turkije verblijf uit de aangelegenheden van de!
  • 16.03.2017

Yildirim naar Europa: Turkije verblijf buiten het bedrijf.

 

De Minister-president, Binali Yildirim, het systeem wilde niet dat de veranderingen in Europa, zei: “de Europese business, business. Blijf uit de zaken van Turkije. Deze natie niet mogelijk is, zei”hij.

TC. Prime Minister Binali Yildirim

De Minister-president Yildirim, Artvin geaddresseerd aan het publiek op de rally gehouden in de nationale wil. Turkijes zwakke regeringen groeien 4 procent gemiddeld in het tijdperk van Yıldırım, alsof hij uitspraak alleen, 6 procent groei zou dan, voegde hij toe. De bevoegdheid om te maken de hele tijd alleen wijzigen de overheidssysteem bliksem zeggen, “Wij willen ons lijden, onze kleinkinderen kiezen. 18-punts verandering in de permanente stabiliteit in Turkije. Nu er geen behoefte aan macht multi deel is. Elke keer, ‘s it gonna worden alleen uitspraak. Uitspraak uit de borst, 5 jaar. Beğeniyorsanız een 5 jaar.De bottom line is dit, “zei hij.

Nee dat is niet de macht van de natie, de Minister-president zodat dit land richting verkeer bliksem, onderstrepen “bendes, het lot van’s lands junta, FETO. Presidentiële regering systeem zal sneller groeien dan de economie, het gaat om het nemen van uw deel van de groeiende economie. Ieders beschikking op langere termijn. Investeringen zullen stijgen, de productie zal toenemen meer meer werkruimte zal worden geopend.Terroristische organisatie zegt, Oh, Nee, werken dag en nacht te komen. Ze kwamen arm in arm naar de FETO niet dag en nacht.Wat je ook doet, ja, boek u, uw gasten dürülecek, “zei hij.

“DE EUROPESE BEDRIJVEN, ZET NIET JE NEUS IN DE AANGELEGENHEDEN VAN TURKIJE”

“Terroristische organisaties tegen zeggen ja zegt Nee, het is de plicht van iedereen die houdt van dit land,” zei de premier Yildirim, WKK, MHP, liefde met Jeremy Irons, vereerd Saadet partij, Grand eenheid partij is van mening dat alle burgers gepleegd om te zeggen van Ja, zei: “het maakt niet uit wat hun partij leiders, maar de burgers hun toekomst, de toekomst van hun kinderen ze de juiste beslissing zal maken voor en op 16 April, zal worden” een grote ben meestal dit systeem weer tot leven, zei hij.

Wijzigingen in het systeem zijn er tegen in Europa gered door bliksem, zei:

“Europese zaken zijn zaken. Blijf uit de zaken van Turkije. Deze mensen zou niet staan voor. Nederland, de Minister niet voldoet aan hen, in onze verkopers op onze paarden, honden. Ze zijn belangrijk voor ons. Deze komen uit tegen Europa, tegen zodat we we op de goede weg, we doen de juiste job. We waarschuwen hier Europa. Islam, racisme.Racistische partijen veel meer dan honderd.Hij zou zeggen, hoofd van Europa op dit moment, marginale, racistische, anti-Turkse, moslim-hater is de hoogte van de politiek.Frankrijk heeft verboden hoofddoekjes in werkplekken in de nieuwste opknoping. Dat is precies wat we op 28 februari. We hebben alle bans, verwijderd, nu ze zijn. Turkijes democratie, terwijl in Europa de kwaliteit, standaardkwaliteit blijven dalen. De vrijheid van reizen, show and tell, de idee van mensen, de vrijheid van de pers. Die dag we over hoeveel van Nederland opscheppen waren als de waarde in al het Europese been.Hun track record in Bosnië, we weten dit uit het bloedbad in Bosnië. Deze vormen een aanvulling op de staatsgreep die omvergeworpen verkozen tot President in Egypte. Dit zijn geen hun monden op 15 juli.Deze dubbele moraal, de hypocrisie is de kunst geworden. Duitsland, Nederland nee-campagne gaat naar degenen die doen van de wals, de aanhangers van de PKK wilden wensen van Javelin, FETO hen geen geluid;land, van burgers van dit land die houdt van de vlag. Mijn antwoord aan dat land in de meest prachtige manier. Het maakt niet uit wat ze doen, kunnen niet ze stoppen dit gezegend maart. Zij moeten betalen de prijs van dit lelijke beesten. We gonna be cool, we gonna blijf kalm, we gaan met onze hoofden, maar we gaan niet te laten dit maakte ook hun onwettig gedrag. Maar we blijven ze de moeite. Onze democratie zich verder zal ontwikkelen, vrijheid nog verder zal uitbreiden, de economie sneller zal groeien. Ons land zal 2023 te 706 projecten dragen.”

 

ARTVIN EVANGELIE VAN AARDGAS

15 jaar, bleef Artvin op de investering van 15 miljard pond in haar premier Yildirim, de wegwerkzaamheden, vissershavens aan Hopa, Arhavi, universiteitsstad tot OSB İstanbul grootstedelijke gemeente, met bijdragen van de kabelbaan te doen, voegde hij eraan toe. Voorzitter Topbaş watervliegtuig willen bliksem, voedsel, landbouw en veeteelt Minister Faruk Celik, ook uit zijn geboortestad van dammen te bevrijden van de vissers en de Showboat drie-vier. Jaarlijkse capaciteit van 3 miljoen Artvin-Rize maakte de luchthaven de bliksem, de Artvin van transport en begroting deal krijgt, Sahar

 

…………………………………………………………………..

  1. Premierminister Binali Yildirim aus der Türkei Aufenthalt aus den Angelegenheiten von der!

 

Yildirim nach Europa: Türkei Aufenthalt aus dem Geschäft.

 

Der Premierminister, Binali Yildirim, das System wollte nicht, dass der Wandel in Europa, sagte: “das europäische Geschäft, Geschäft. Aus der türkischen Angelegenheiten bleiben. Diese Nation nicht zulässt, “, sagte er.”

Der Ministerpräsident Yildirim, Artvin richtete sich an die Öffentlichkeit bei der Rallye in den nationalen Willen statt. Schwachen Regierungen der Türkei 4 Prozent im Durchschnitt im wachsen die Ära der Yıldırım, wenn er Urteil allein, 6 Prozent wurden vorbei sein würde, fügte er hinzu. Die macht, die Zeit allein zu ändern, sagt Lightning System der Regierung, “möchten wir unser Leiden, unsere Enkel wählen. 18-Punkte-Änderung in die kontinuierliche Stabilität in der Türkei. Jetzt gibt es keine Notwendigkeit, Multi-Leistungsteil. Jedes Mal wird es allein sein Urteil. Ausschluss der Brust, 5 Jahre.Beğeniyorsanız eine weitere 5 Jahre. Die Quintessenz ist, “sagte er.

Nein, das ist nicht die Macht der Nation, unterstrich der Ministerpräsident dieses Landes Richtung der Bewegung Blitzschlag, geben “Banden, das Schicksal des Landes Junta, FETO. Präsidialen Regierungssystem wächst schneller als die Wirtschaft, es wird Ihr Anteil an der wachsenden Wirtschaft zu nehmen. Jedermanns Entscheidung auf längere Sicht. Investitionen steigen, Produktion erhöhen mehr mehr Arbeitsplatz eröffnet werden. Terroristische Organisation sagt: Oh, Nein, arbeiten Tag und Nacht um zu kommen. Sie begab sich Arm in Arm die FETO nicht Tag und Nacht. Was immer Sie tun, ja, buchen Sie Ihren Gast Dürülecek, “sagte er.

“DAS EUROPÄISCHE GESCHÄFT SETZEN SIE NICHT IHRE NASE IN DIE ANGELEGENHEITEN DER TÜRKEI”

“Terrororganisationen dagegen sagen Ja sagt Nein, es ist die Pflicht eines jeden, der dieses Land liebt” erklärte der Ministerpräsident Yildirim, CHP, MHP, Liebe mit Jeremy Irons, geehrt Saadet-Partei, Grand Einheitspartei glaubt, dass alle Bürger verpflichtet, um ja zu sagen, sagte: “Egal, was ihre Partei Führer, sondern die Bürger, die ihre Zukunft, die Zukunft ihrer Kinder treffen sie die richtige Entscheidung für und am 16. April werden” ein großes bin meistens dieses System wieder zum Leben, sagte er.

Änderungen am System sind in Europa gerettet durch Blitzschlag, sagte dagegen:

“Europäische Geschäft ist Geschäft. Aus der türkischen Angelegenheiten bleiben. Diese Leute würden nicht stehen. Niederlande, der Minister, in unseren Verkäufern auf unseren Pferden, Hunden befriedigt nicht. Sie sind uns wichtig. Diese kommen, gegen Europa, gegen so dass wir auf dem richtigen Weg sind wir tun das richtige. Wir warnen Europa hier.Islam, Rassismus. Rassistische Parteien viel mehr als hundert. Er würde sagen, Abteilungsleiter Europa im Moment, marginal, rassistisch, Anti-türkischen, Muslim-Hasser ist die Höhe der Politik. Frankreich hat Kopftücher an Arbeitsplätzen in der neuesten hängenden verboten. Das ist genau das, was wir am 28. Februar. Wir haben alle Banns entfernt, jetzt sind sie. Der türkischen Demokratie, während in Europa die Qualität standard Qualität weiter sinken. Die Freiheit von Reisen, zeigen und erzählen, die Idee des Menschen, Freiheit der Presse. An diesem Tag wir darüber, wie viel der Niederlande prahlen waren, wenn der Wert aller europäischen Bein. Ihre Erfolgsbilanz in Bosnien, kennen wir aus dem Gemetzel in Bosnien. Dies sind neben den Putsch, der gestürzt gewählter Präsident in Ägypten. All dies sind unsere Münder geöffnet 15 Jul.Diese Doppelmoral, Heuchelei ist die Kunst geworden. Deutschland, Niederlande, Nein-Kampagne geht an diejenigen, die den Walzer, die PKK-Anhänger wie der Javelin, FETO wollen sie keinen Ton machen wollten;Land, von den Bürgern dieses Landes liebt die Flagge. Meine Antwort auf diese Nation in der schönsten Weise. Egal was sie tun können nicht sie aufhören, dieses gesegneten März.Sie müssen den Preis dieses hässliche Bestien zahlen. Wir gehen um cool zu sein, werden wir ruhig zu bleiben, wir kommen mit unseren Köpfen, aber wir gehen nicht, dies machte auch ihr rechtswidrige Verhalten zu lassen. Aber wir werden um sie zu kümmern.Unsere Demokratie wird sich weiter entwickeln, Freiheit wird noch weiter ausbauen, die Wirtschaft wird viel schneller wachsen. Unser Land wird 2023, 706 Projekte tragen.”

 

ARTVIN EVANGELIUM VON ERDGAS

15 Jahre setzte Artvin auf die 15 Milliarden Pfund Investition in seiner Prime Minister Yildirim, die Straßenarbeiten Fischereihäfen Hopa, Arhavi, Universitätsstadt, OSB İstanbul Großstadtgemeinde, mit Beiträgen von der Seilbahn entfernt, es zu tun, fügte er hinzu.Präsident Topbaş Wasserflugzeug Blitz, Ernährung, Landwirtschaft und Viehzucht Minister Faruk Celik, auch aus seiner Heimatstadt von Dämmen, drei-vier Fischer und Showboat befreien zu wollen.Jahreskapazität von 3 Millionen Artvin-Rize gemacht zum Flughafen, der Blitz, der Artvin Transport und Haushalt, Sahar

 

…………………………………………………………………………………

  1. Prime Minister Binali Yildirim From Turkey stay out of the Affairs of the!

 

Yildirim to Europe: Turkey stay out of the business.

 

The Prime Minister, Binali Yildirim, the system did not want the change in Europe, said: “the European business, business. Stay out of the Affairs of Turkey. This nation does not allow that, “he said.

The Prime Minister Yildirim, Artvin was addressed to the public at the rally held in the national will. Turkey’s weak Governments grow 4 percent on average in the era of Yıldırım, if he were ruling alone, 6 percent rate would be over, he added. The power to make all the time alone change the Government system saying lightning, “we would like our suffering, our grandchildren pick. 18-point change in the continuous stability in Turkey.Now there’s no need to power multi-part.Each time, it’s going to be ruling alone. Ruling out the chest, 5 years. Beğeniyorsanız a 5 more years. The bottom line is this, “he said.

No that is not the power of the nation, underlining the Prime Minister to give this country direction movement lightning, “gangs, the fate of the country’s junta, FETO.Presidential government system will grow faster than the economy, it’s going to take your share of the growing economy.Everybody’s decision on longer term.Investments will rise, production will increase more more work space will be opened.Terrorist organization says, Oh, no, work day and night to come out. They came out arm-in-arm to the FETO no day and night. Whatever you do, Yes, you, your guest book dürülecek, “he said.

“THE EUROPEAN BUSINESS, DON’T PUT YOUR NOSE IN THE AFFAIRS OF TURKEY”

“Terrorist organizations against it say yes says no, it is the duty of everyone who loves this country,” said the Prime Minister Yildirim, CHP, MHP, love with Jeremy Irons, honored Saadet party, Grand Unity Party believes that all citizens committed to say yes, said: “no matter what Their party leaders, but the citizens their future, the future of their children they will make the right decision for and on April 16, will be” a big’m mostly this system back to life, he said.

System changes are opposed in Europe saved by Lightning, said:

“European business is business. Stay out of the Affairs of Turkey. These folks wouldn’t stand for. Netherlands, the Minister does not satisfy them, in our sellers on our horses, dogs. They are important to us. These are coming out against Europe, against so we we’re on the right track, we’re doing the right job. We warn Europe from here. Islam, racism. Racist parties a lot more than one hundred. He’d say, head of Europe at the moment, marginal, racist, anti-Turkish, Muslim-hater is the elevation of politics.France has banned headscarves in workplaces in the latest hanging. That’s exactly what we got on February 28. We have removed all bans, now they are. Turkey’s democracy, while in Europe the quality, standard quality continue to fall. The freedom of travel, show and tell, the idea of people, freedom of the press. That day we were bragging about how much of the Netherlands if the value in all of the European leg. Their track record in Bosnia, we know this from the carnage in Bosnia. These are in addition to the coup that toppled elected President in Egypt. These are not their mouths on July 15.This double standard, hypocrisy has become the art. Germany, Netherlands to no campaign will go to those who wanted to do the waltz, the PKK supporters like want of Javelin, FETO them no sound; country, from citizens of this country who loves the flag. My answer to that nation in the most gorgeous way. No matter what they do, they can’t stop this blessed March. They must pay the price of this ugly Brutes. We’re going to be cool, we’re going to stay calm, we will move with our heads, but we’re not going to let this made also their unlawful conduct. But we’ll continue to bother them. Our democracy will evolve further, freedom will expand even further, the economy will grow much faster. Our country will carry 2023 to 706 projects. ”

 

ARTVIN GOSPEL OF NATURAL GAS

15 years, Artvin on the 15 billion pounds investment in its Prime Minister Yildirim, continued the road works, fishing ports to Hopa, Arhavi, University City to OSB İstanbul metropolitan municipality, with contributions from the cable car to do it, he added.President Topbaş seaplane wanting lightning, food, agriculture and livestock Minister Faruk Celik, also from his hometown of dams to free three-four fishermen and Showboat. Annual capacity of 3 million Artvin-Rize made the airport the lightning, the Artvin’s transportation and budget deal, Sahar

 

TC.Başbakanı Binali Yıldırım Dan Türkiye’nin işlerine burnunu sokma!

 

 Yıldırım’dan Avrupa’ya: Türkiye’nin işlerine burnunu sokma!

 

Başbakan Binali Yıldırım, sistem değişikliğini Avrupa’nın istemediğini belirterek, “Avrupa işine bak sen, işine. Türkiye’nin işlerine burnunu sokma. Bu millet buna müsaade etmez” dedi.

Başbakan Yıldırım, Artvin Milli İrade Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. Türkiye’nin zayıf hükümetler döneminde ortalama yüzde 4 büyüdüğünü belirten Yıldırım, eğer tek başına iktidar olsaydı, bu oranın yüzde 6’nın üzerinde olacağını ifade etti. Tek başına iktidarı sürekli hale getirmek için hükümet sistemini değiştirdiklerini söyleyen Yıldırım, “İstiyoruz ki bizim çektiğimiz çileleri, torunlarımız çekmesin. Türkiye’de sürekli istikrar için 18 maddelik değişiklik getiriyoruz. Artık çok parçalı iktidara lüzum yok. Her seferinde tek başına iktidar olacak. Sandıktan iktidar çıkıyor, 5 yıl. Beğeniyorsanız bir 5 yıl daha. İşin özü bu” şeklinde konuştu.

Gücünü milletten almayan hiçbir hareketin bu ülkeye istikamet veremeyeceğinin altını çizen Başbakan Yıldırım, “Çeteler, cuntalar, FETO’lar ülkenin kaderiyle oynayamayacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ekonomi daha hızlı büyüyecek, büyüyen ekonomiden payını alacak. Herkes kararını daha uzun vadeli verecek. Yatırımlar daha çok artacak, üretim artacak, daha fazla iş alanı açılmış olacak. Terör örgütü diyor ki, aman hayır çıkması için gece gündüz çalışın. FETO da kol kola girmişler hayır çıkması için gece gündüz çalışıyorlar. Ne yaparsanız yapın evet çıkacak, sizin de defteriniz dürülecek” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA İŞİNE BAK SEN, TÜRKİYE’NİN İŞLERİNE BURNUNU SOKMA”

“Terör örgütleri hayır diyorsa bunun karşısında evet demek, bu ülkeyi seven herkesin görevidir” diyen Başbakan Yıldırım, CHP’ye, MHP’ye gönül vermiş, Saadet Partisi’ne, Büyük Birlik Partisi’ne gönül vermiş bütün vatandaşların evet diyeceğine inandığını belirterek, “Onların parti yöneticileri ne derse desin, ama vatandaşlarımız kendi gelecekleri için, çocuklarının geleceği için doğru kararı verecekler ve 16 Nisan’da büyük bir çoğunlukla evetle bu sistem hayata geçecek” şeklinde konuştu.

Sistem değişikliğine Avrupa’nın karşı çıktığını kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

“Avrupa işine bak sen, işine. Türkiye’nin işlerine burnunu sokma. Bu millet buna müsaade etmez. Hollanda çıkmış, bakanlarımızı içeri almıyor, onları karşılayan soydaşlarımızın üzerine atları, itleri sürüyor. İşte bunlar bizim için önemli bir sebeptir. Bunlar karşı çıkıyorsa, Avrupa karşı çıkıyorsa demek ki biz doğru yoldayız, doğru iş yapıyoruz. Buradan Avrupa’yı uyarıyoruz. İslam düşmanlığı, ırkçılık yapılıyor. Irkçı partilere çok fazla yüz veriliyor. Şu anda Avrupa’nın başının derdi, marjinal, ırkçı, Türk düşmanı, Müslüman düşmanı siyasetin yükselmesidir. En son Fransa’da işyerlerinde başörtü takılmasını yasakladılar. Aynen bizdeki 28 Şubat gibi. Biz bütün yasakları kaldırdık, şimdi onlar başladı. Türkiye demokrasisinin kalitesi, standardı yükselirken, Avrupa’da kalite düşmeye devam ediyor. Seyahat özgürlüğünü, gösteri ve yürüyüşleri, insanların fikrini söylemesini, basın özgürlüğünü engelliyorlar. O gün Hollanda’da ne kadar böbürlendikleri Avrupa değeri varsa hepsini ayak altına aldılar. Bunların sicili Bosna’da belli, Bosna’daki katliamdan biliyoruz biz bunları. Bunlar Mısır’da seçilmiş cumhurbaşkanını alaşağı eden darbecilerin yanında yer aldılar. Bunlar 15 Temmuzda ağızlarını açmadılar. Bunların çifte standartlığı, ikiyüzlülükleri sanat haline gelmiş. Almanya’ya, Hollanda’ya hayır kampanyası yapanlar gidecek, elini kolunu sallayarak istediğini yapacak, PKK’nın FETO’nun yandaşları istediği gibi cirit atacak, onlara ses yok; vatanını, bayrağını seven bu ülkenin vatandaşlarına engel getirecekler. Bunun cevabını benim milletim en güzel şekilde verecek. ne yaparsa yapsınlar, bu kutlu yürüyüşü durduramazlar. Yaptıkları bu çirkinliklerin bedelini mutlaka görecekler. Soğukkanlı olacağız, sakin olacağız, aklımızla hareket edeceğiz ama yapılan bu hukuksuzluğu da onların yanına bırakmayacağız. Ama biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Demokrasimiz daha da gelişecek, özgürlükler daha da genişleyecek, ekonomi çok daha hızlı büyüyecek. Ülkemizi 2053’e 2023’e taşıyacak o projeler hayata geçecek.”

 

ARTVİN’E DOĞALGAZ MÜJDESİ

15 yılda Artvin’e 15 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirten Başbakan Yıldırım, yol çalışmalarının devam ettiğini, Hopa’ya balıkçı barınağı, Arhavi’ye OSB yapılacağını, üniversiteden şehre İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla teleferik yapılacağını ifade etti. Başkan Topbaş’tan deniz uçağı isteyen Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’ten de memleketi için barajlara bedava üç-dört balıkçı ve gezinti teknesi istedi. Yıllık 3 milyon kapasiteli Artvin-Rize Havaalanının yapıldığını ifade eden Yıldırım, Artvin’in ulaşımını ve ekonomisini daha da büyütecek Sahara tünelinin yapıldığını söyledi. Bu tünel yapıldığında Ardahan-Şavşat arasının 20 dakikaya düşeceğini kaydeden Yıldırım, Artvin’e doğalgaz geleceğinin, ihalenin 27 Mart’ta yapılacağının müjdesini verdi.

 

Başbakan Yıldırım’dan Hollanda açıklaması: Özür dilediler

 

Başbakan Binali Yıldırım, Hollanda ve Almanya ile yaşanan gerginlikle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Başbakan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Avrupa’nın belli başlı ülkelerinde seçimler var. Onlarında bu sürece olumsuz katkısı oluyor. Avrupa’da son yıllarda İslam korkusu, ırkçı söylemler ve milliyetçilik akımlar zemin kazanıyor. Bu da merkez siyaseti tehdit ediyor.”

UÇAĞIN İNDİRİLMEMESİ BÜYÜK AYIP

“Dışişleri Bakanımızın uçağının indirilmemesi yapılan en büyük ayıptır. Aile Bakanımıza yapılan iş kontrolden çıkarmıştır. Fiiili durumun karşılığı verilecektir. Bu konuda özür ve bu işe sebep olanlara hesap sorulması, vatandaşlarımıza yapılan şiddet mağdurlarına haklarının iade edilmesi. Büyük elçilerin gelmesini istemiyoruz dedik. Bundan sonrası izlenecek, zamanı gelince yapılacaktır. Tamamen ilişkileri kesmek değildir.

“İŞİN SONUNDA OTURALIM YEMEK YİYELİM DEDİLER”

“Biz açıklama yapmadan görüşmeyi talep ettik. Görüştük. Görüşme tamamen işi yanlış olduğu ve düzeltilmesi gerektiğiyle ilgiliydi. Biz bu noktaya gelmesini istemiyoruz. İşin sonunda da bir oturalım yemek yiyelim dediler. Biz de herhangi bir karşılık vermedik. Konuşma tonumuzdan öyle bir teklifte bulundular. Orada yaşanan olayın sıkıntısı ile sesimizi yükselttik. Büyükelçimiz burada gitmeyecek.”

“KONSOLOS GÖZALTINA ALINDIĞI İÇİN ÖZÜR DİLENDİ”

“Bunun yanlışlıkla olduğunu söyledikler. AİHM’e gitmek için iç hukuk yollarını tüketmek gerek. Bana verilen bilgiye göre oradaki mağdurlar hak arayacak sonra AİHM’e gidecek. Dolayısıyla başka yollarda çalışacak. Viyana Sözleşmesi, seyahat serbestisi, kendi konsolosluğumuzun kendi toprağımız olması bütün bunlar hukuki açıdan incelenecek ve takip yapılacak. Konsolos gözaltına alındığı için özür dilendi”

“Oradaki sivillerin bu işte aşırı sağ söylemlerin etkisinde kalınarak böyle kararlar alınıyor bunlar barışa katkısı olmaz. İç huzursuzluklarına artırır ciddi bir bedeli olur. Bu karara içerde olabilecek sonuçların nereye varacağını görmeyebilirler.”

“Ben burada bir gerçeği ifade ediyorum. Türkiye’nin üstlendiği rolü dikkate alınca Avrupa’nın hangi tehditlerle karşı karşıya olduklarını düşünmelerini istiyoruz.”

 

Başbakan Yıldırım: Misliyle karşılık verilecek

Hollanda ile yaşanan kriz konusunda Başbakan Binali Yıldırım yazılı bir açıklama yaptı.

 

Başbakan Binali Yıldırım’ın yazılı açıklaması şu şekilde;

“16 Nisan halk oylaması bilgilendirme çalışması amacıyla Almanya’ya giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan, buradaki çalışmalarının akabinde Hollanda’ya geçmiş ve orada bulunan vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi arzu etmiştir. Ancak Hollanda polisi, Bakanımızın vatandaşlarımızla bir araya gelmesine izin vermemiş, böylece gün boyu kamuoyuna malum olan büyük bir diplomatik skandal ortaya çıkmıştır.

Bu durum tarafımızca en kuvvetli şekilde protesto edilmiş, Hollandalı muhataplarımıza bunun karşılığının en ağır şekilde verileceği ifade edilmiştir. Çeşitli düzeylerde yapılan diplomatik temaslara rağmen makul bir çözüm sağlanamamış olup, Bakanımız planladığı toplantıyı gerçekleştiremeyerek Hollanda’dan ayrılmak durumunda kalmıştır.

Her fırsatta demokrasiden, ifade özgürlüğünden, insan haklarından bahseden sözde Avrupalı dostlarımız, bu olay karşısında bir kez daha sınıfta kalmıştır.

Aziz milletimiz bilmelidir ki, Türkiye’ye ve diplomatik dokunulmazlığı bulunan bakanlara karşı yapılan bu kabul edilemez muameleye misliyle karşılık verilecektir.

Hollanda’da, Almanya’da, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın sağduyu ile hareket etmelerini, tahriklere asla itibar etmemelerini istiyorum.

Bu aymazlıklara ve faşizan uygulamalara verilebilecek en güzel cevap, 16 Nisan’da sandıkta olmalıdır.

Bu ve buna benzer olaylar, bizim millet olarak birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek, gerçek dost ve düşmanlarımızı yakından tanımaya vesile olacaktır.

Siyasi parti başkanlarına yaşanan bu krizde göstermiş oldukları milli duruştan dolayı Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan olarak teşekkür ediyorum.”

BAŞBAKAN: HOLLANDA BAŞBAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM

Başbakan Binali Yıldırım, yazılı açıklaması dışında 24 TV yayınına da telefonla katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Hollanda’nın hiçbir diplomasi ve nezaket kuralına uymadığını söyleyen Yıldırım, “Türkiye Cumhuriyeti olarak tabii biz buna gereken karşılığı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yıldırım, “Onların herhangi bir şekilde tahriklere kapılmasın istemiyoruz. Herkes evine çekilsin. Şimdilik bu kadar yeter. Hollanda’da bulunan bütün soydaşlarımıza da aynı şeklide sakin olmalarını, aklı selimle hareket etmelerin ve tahriklere prim vermemelerini istiyoruz. Hollanda hükümetinin bu baskıcı tutumuna verilebilcek en güzel cevap 16 Nisan’da halk oylamasının sonucu ile daha iyi anlaşılacaktır. Verecekleri cevabı sandıkta vermeleri daha anlamlı hale gelecektir” şeklinde konuştu.

Hollanda’nın iç siyaset sorunları yaşadığını vurgulayan Yıldırım, “Ayın 14’ünde yapılacak seçimler var. Bu seçimler dolayısıyla bugün yaşadığımız olay Hollanda’nın tamamen iç siyasetinden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyoruz ama şartlar ne olursa olsun hiçbir yönü ile bizim açımızdan kabul edilemez. Bunun mutlaka karşılığı en ağır şekilde verilecek” diye konuştu.

Hollanda’nın tutumu karşısında Türk vatandaşlarının duruşunu da değerlendiren Yıldırım, şunları söyledi;”Tabii bu milli duruş, milli duygu ülkemize dışarıdan yapılacak bir haksız muameleye, bir yanlışa karşı bütün fikir ayrılıklarımızı nasıl terk edip milli bir duruş birlik beraberlik içinde olduğumuzu gösteren en somut örnekti. Şuan için gerek Hollanda gerek Türkiye’deki vatandaşlarımızın maksadı hasıl oldu. Artık evlerine dönebilirler. Şu an için kriz çözülmüş durumda. Ancak tabii ki bunun sonuçları olacaktır. Gerekli karşılık en etkin şekilde verilecektir”

Başbakan Yıldırım, Hollanda Başbakanı ile telefonla görüştüğünü de sözlerine ekledi.

 

Beylikdüzü Belediyesi ni kim alacak Mustafa Necati Işık mı Mehmet Murat Çalık mı?
AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık kimdir? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık kimdir...
Şişli Belediyesi’ndeki cinayet davasında karar çıktı
Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin davada...
İzmir’in Menderes ilçesinde afet geliyorum diyor
İzmir’de korkutan görüntü! Bir düden daha oluştu İzmir’in Menderes ilçesi kırsal Karakuyu Mahallesi’ndeki tarım arazilerinde rekor yağış sonrası yeni bir düden daha meydana geldi....
Halka Dönük Olmak:
Halka dönük bir yönetim modelinin merkezinde HALK vardır. Belediye ve Başkanı halkın emrinde ve hizmetindedir. Belediye hizmetlerinin yürütülme sürecinin her...
Başkan Erdoğan: Münbiç’teki saldırı ABD’nin Suriye’den çekilme kararını etkileme anlamına gelebilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç’te ABD askerlerine düzenlenen saldırıyla...
Ekrem İmamoğlu Ali Koç’u ziyaret etti
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe’yi de ziyaret etti. Başkan Ali Koç’la bir araya gelen...
CHP’nin 5 il ve 65 ilçede belediye başkan adayları belli oldu
.. CHP’nin 5 il ve 65 ilçede adayları belli oldu. Açıklanan listeye göre, CHP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için adayı Veysi...
Deniz Köken: Eyüpsultan İstanbul’un Başkentidir
AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, ziyaretlerini ve buluşmalarını sürdürüyor. Deniz Köken, Eyüpsultan’daki STK temsilcileri ve dernek başkanları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, Türkiye’nin amacının ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör...
Gölge gazetecinin yazısını ihbar kabul ettiler istikbaarat Teğmen Hasan Kayaoğlu’nun katilleri yargı önüne çıkacak
istikbaarat Teğmen Hasan Kayaoğlu’ intihar etmedi ailesiyle birlik de öldürüldü sonradan da intihar süsü verdiler. Yıllar önce Gölge gazeteci istikbaarat...
Mansur Yavaş, Ardahanlılarla bir araya geldi
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ardahan Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği birlik ve beraberlik yemeğine katıldı. Yaklaşık 1500 kişinin...
AKPARTİ İSTANBUL İLÇELERİ SKM BAŞKANLARI
Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı İstanbul ilçelerinde seçimleri yönetecek olan SKM başkanlarını belirledi 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel...
Aileye komple ev eşyası,
Kendini al gel Memurlara İstanbul EYÜP Rami de HAZIR EV A,dan Z,ye,beyaz eşya ,lar,yatak odası takımı,genç odası takımı, klasik koltuk...
Karamollaoğlu: Türkiye’de rant kavgası var
Hatay’da partisinin il kongresine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Şu anda Türkiye’de rant kavgası var. Biz mutlaka bunların önünün...
YSK: Beyan ettiği adreste oturmayanlar oy kullanamayacak
YSK: 17 Ocak’a kadar gerçek yerleşim yerlerine kaydını aldırmayan seçmenler, 31 Mart seçimlerinde oy kullanamayacaklar. Seçmen taşıma iddialarına ilişkin açıklama...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ