SFENKS’ İ YAPAN ANUNNAKİLER Mİ ?

SFENKS’ İ YAPAN ANUNNAKİLER Mİ ?
  • 24.05.2017

Mısır’ın Büyük Sfenks’i, bedeni çömelmiş bir aslan, başı ise bir kraliyet başlığı takmış bir insandır. Napolyon ve adamları Sfenks’i 18. yüzyılın başında gördüklerinde, anıtın sadece başı ve omuzları çöl kumlarının üstündedir. Onun devasa ölçülerini, biçimini ve de kadim tarihçilerin yazdıklarını doğrulayan şeyi ortaya çıkartmak için tekrar tekrar yapılan sistematik kazılar gerekmiştir.

SFENKS' İ YAPAN ANUNNAKİLER Mİ

Bu, doğal bir kayadan bazı dev eller tarafından yontulmuş tek parçadan oluşan bir heykeldir. 1816-1818 yılları arasında Sfenks’in sadece gövdesinin büyük bir kısmını ve önde uzanan pençelerini değil, ayrıca tam önünde inşa edilmiş tapınakları, mabetleri sunakları ve stelaları gün ışığına çıkaran kişi, İtalyan Mısır bilimci Giovanni Battista Caviglia olmuştur.

1

 

 

 

 

2

 

Sfenks’in Firavun Kefren zamanında İkinci Piramitle birlikte inşa edildiği varsayılmaktadır. Böylelikle Sfenks’in yapılışı Dördüncü 3Hanedanlık (MÖ 2723 – 2563) döneminde gerçekleşmiş ve dolayısıyla da Sfenks’in yüzü Firavun Kefren’e aittir gibi bir görüş benimsenmiştir. Bu fikir herhangi bir gerçek temelden yoksundur ancak yine de ders kitaplarında bu şekilde geçer.

4

Sfenks’le ilgili akla gelmesi muhtemel birkaç soru:

Sfenks gerçekten 5000 yıllık mıdır yoksa daha eski midir?

Sfenks’i söylenildiği gibi bir firavun mu yapmıştır?

Yapmadıysa ne zaman ve kimler tarafından dikilmiştir? Ve ne amaçla?

Kimin suretini taşımaktadır?

Ve niçin oradadır da başka bir yerde değildir?

5

Amerikan Bilimde İlerleme Birliği Şubat 1992’de Chicago’da düzenlenen toplantının bir oturumunu “Sfenks Kaç Yaşında?” Sorusunun tartışıldığı münazaraya ayırmıştı. Bir tarafta Sfenks’in yaşının bilinenden çok daha fazla olduğunu savunan Boston Üniversitesinden Jeolog Dr. Robert Schoch ve Houston’lu bir jeofizikçi olan Dr. Thomas Dobecki, diğer tarafta ana akım bilimin temsilcileri olarak Chicago Üniversitesinden Mark Lehner ve Louisville Üniversitesinden Lal Gauri bulunmaktaydı

6

Dr. Schoch, Sfenks ve katmanları üstünde yapılan meteorolojik incelemeyle bu heykelin firavun hanedanlarından çok zaman önce orada bulunan doğal bir kayadan oyulmuş olduğunu gösterdi. Araştırma yöntemleri Dr. Dobecki tarafından toprak yüzeyi altındaki kayaların sismik taramasını, New York’ lu Mısır bilimci Anthony West’in çalışmalarını, Sfenks üzerinde ve çevresinde aşınma ve su yüksekliğini gösteren işaretlerin incelenmesini içermekteydi. Yağış miktarına bağlı aşınma, Dr. Schoch’a göre Mısır ikliminin daha nemli olduğu M.Ö. 10000 ile M.Ö. 5000 arasındaki bir dönemi işaret etmekteydi. Ana akım bilgiyi temsil eden bilim adamları ise bu verileri kabul ediyor ancak koskoca bir Mısır tarihinin, aşınma grafikleri gibi tek bir fenomene dayanarak yıkılmasına karşı çıkıyorlardı. Kanıtların geçersizliğini savunan bu ekibin son savı ise M.Ö. 10000 ile M.Ö. 5000 arasındaki dönemde Sfenks’i yontacak kadar gelişmiş bir uygarlığın olmaması oldu.

Dr. Lehner son olarak “O çağda insanlar avcı ve toplayıcılardı, şehirler inşa etmediler.” diyerek münazaraya son verdi.O dönem hararetle tartışılan bu konuyla ilgili Los Angeles Times gazetesine konuşan California Üniversitesinden arkeolog Dr. Carol Redmount konuyu şöyle özetliyordu: “Sfenks bilinen tarihli diğer Mısır anıtlarından çok daha ileri bir teknolojiyle oluşturulmuştur. O bölgenin insanlarının böyle bir yapıyı binlerce yıl daha öncesinde inşa etmek için ne yeterli teknolojisi, ne idareci kurumları ne de iradeleri vardır.”Kısaca Sfenks’in yaşının çok daha eski olduğunu savunanlara karşı ana akım bilimcilerin savundukları tek görüş o dönem insanlarının bu kadar muhteşem bir eseri yapamayacaklarıydı.

7

Bizlere göre iki görüş de doğrudur. Burada eksik olan şey ise yeni bir değişkendir. Videonun sonunda vereceğimiz bu değişkenden önce Sfenks ile ilgili başka bir kanıta bakalım: Envanterler Stelasına…Tarihi değiştirecek buluş; Envanterler Stelası Auguste Mariette tarafından 1850’lerde Büyük Piramit yakınlarındaki İsis Tapınağı’nın kalıntılarında bulunan bir kireç taşı stelası Sfenks ile ilgilidir. Bu stela Keops/Khufu’nun, İsis Tapınağı’nın içinde bulduğu tanrı amblemlerinin ve imgelerinin restore ettirişini anmak amacıyla kendi kendini övdüğü bir anıttır. Açılış dizeleri hataya yer bırakmayacak şekilde Khufu’yu kartuşuyla tanımlar.

Şimdi gelelim ilginç olan konuya: Halen Kahire Müzesinde bulunan bu steladaki yazıya göre, Khufu sahneye çıktığında Büyük Piramit çoktan oradadır ve hanımı da, Tanrıça İsis’tir. Yani Büyük Piramit Khufu’ya değil bu tanrıçaya aittir. Dahası, Kefren’e atfedilen ikinci piramit ve Sfenks, çoktan şu anki konumundadır. Yazının devamı, Sfenks’in konumunu doğru biçimde belirler ve bir kısmının yıldırım çarpması yüzünden tahrip olduğunu kayda geçirmiştir; bugün bile görülebilen bir tahribattır bu. Kısaca bu stela, Khufu yani Keops firavun olduğunda Büyük Piramit ve Sfenks’in zaten orada olduğunu söylemektedir.

8Yazıttaki her şey bilinen gerçeklerle uyuşmaktadır ve sonradan anılmaya başladığı adıyla “Envanterler Stelası” sahiciliğin tüm işaretlerini taşımaktadır.  Ancak koca bir tarihi değiştirmek istemeyen bilim dünyası bu yazıtın sahte olduğunu kabul etmiştir. Bunun nedeni ise on yıl kadar önce Albay Vyse olarak tanınan bir İngiliz’in Piramitlerin adıyla oynaması ve üç büyük piramidi Keops, Kefren ve Menkara’ya atfetmesidir. Buradan Sfenks’in Khufu zamanından daha da eski bir anıt olduğu bilgisi çıkartılabilir. Sfenks’in altında gizli odalar var mı? Sfenks’in tüm eski betimlemeleri onu taş bir yapının üstüne çömelmiş halde göstermektedir ve Romalı tarihçi Pliny’ in, Sfenks’in “Harmakhis adlı bir hükümdarın mezarını içerdiğini” bildiren yazıları vardır.

Bununla Sfenks’in altında ya da içinde kadim hazineler veya büyülü nesneleri içeren gizli odaların olduğuna dair yöresel inançlar da birleşince on dokuzuncu yüzyılda kazılar yapan Auguste Mariette gibi araştırmacılar, Sfenks’in içinde ya da altında gizli bir odanın bulunduğuna dair genel bir kanıyı paylaşmıştır.Büyük Piramit ile özdeşleşmiş ve görevden ayrıldıktan sonra da Albay Vyse’ yi sahtekârlıkla suçlamış olan Caviglia, Sfenks bölgesinde gizli bir oda aramış, bulamayınca da Büyük Piramide yönelmiştir. Vyse ile birlikte çalışan bir diğer kişi olan Perring’ te bir girişimde bulunmuş, Sfenks’in arkasında zorla derin bir delik açmıştır. Şu ana kadar bulunamamış olmasına rağmen en eski yazıtlar, gerçekten de Sfenks’in altında, belki de anıtın pençeleri altında, gizli bir girişten geçerek ulaşılabilen bir değil iki gizli odanın mevcut olduğunu öneriyor gibidir.

9

Dahası, On Sekizinci Hanedanlıktan kalma bir ilahi, Sfenks’in altındaki iki “in”in onun bir iletişim merkezi olarak kullanılmasını sağladığından söz eder! Edgar Cayce Sfenksin ayakları altında arşivler piramidi olduğunu söylemiştir. Seyfullah Demir gibi araştırmacılar da Sfenks’in altında gizli kütüphaneler olduğuna inanmaktalar.Sfenks’in yönündeki ilginç ayrıntı Sfenks, kesinlikle Otuzuncu Paralel boyunca doğuya doğru bakmaktadır. Sfenks’in baktığı bu paralel üzerinde özel olarak bilinen şehirlerden bazıları şunlardır: Mısır’ın Heliopolis şehri, Sümer’in Eridu ve Ur kentleri, Bisutun yazıtlarının yer aldığı Pers şehri Persepolis, İndus Uygarlığının Harappa şehri, Tibet’in kutsal şehri Lhasa ve ABD’nin uzay üssünün bulunduğu Houston şehri.

10

Peki, Sfenks eğer firavunlara ait değilse kime aittir? Suretindeki yüz kimindir? Ne zaman kim tarafından yaptırılmıştır? Bilim henüz bu soruların cevabını verememiş olsa da kadim astronotlar teorisine inanan bizler için kadim yazılara bakmak yeterli olacaktır. Sfenks’i “Kutsal Rehber” diye adlandıran bir Roma yazıtı şöyle der: “Senin o müşkül biçimin Ölümsüz Tanrıların eseridir.”Bir Grek övgü şiiri ise şöyledir:“ Senin o zorlu biçimin İşte Ölümsüz Tanrılarca biçimlenmiş… Seni Piramitlere komşu olasın diye koymuşlar… Düşmanlara meydan okuyan göksel bir hükümdar… Mısır Diyarının Kutsal Rehberi.”Envanter Stelası’nda ise Khufu, Sfenks’ten “Ebediyetin Bekçisi bakışıyla Rüzgarlara kılavuzluk eden,” diye bahseder.

11

Bu, açıkça yazdığına göre, bir tanrının suretidir: “Tanrının bu şekli ebediyete dek var olacak; Yüzü hep Doğu’ya dönük olacak.”Bu ve benzeri yazılardan anlaşılacağı üzere Sfenks konusundaki bilinmeyen değişken “Tanrılar” olarak belirtilen ama bizce bu günlerde keşfedilmeyi bekleyen güneş sisteminin en dış gezegeni Planet X’ten gelen uzaylı atalarımızdır. Yani Sümer’deki adıyla “Anunnakiler”dir. Bu “değişken” bir gün kabul edildiğinde yukarıdaki soruların hepsi cevaplanmış olacaktır. Son olarak Amon Ra: Uzaylı Bir Prensin Yaşam Öyküsü kitabından alıntı yaparak konuyu bağlayalım:

“Anu, piramitleri “Ekur” olarak adlandırdı. Enki, Thot’ u onurlandırmak için piramitlerin yanı başına, yönü 30. paralel boyunca doğuya bakan, yüzü Thot’ a benzeyen bir aslan sfenksi 12dikmeyi önerdi. Böylece, gelecek nesiller, piramitlerin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığını unutmayacaktı. Ninmah, piramitlerden sorumlu kişi olarak görevlendirildi.

Thot kısa zamanda kaya yatağını kesip, içini oyarak, başı Sina Yarımadası’ ndaki uzay limanına dönük sfenksi biçimlendirdi. Sonra da kendi suretini aslan sfenksin yüzüne kazıttı. Artık bu sfenksin verdiği mesaj çok açıktı: Piramitler presesyondaki Aslan Çağı’ nın başlarında yapılmış olup, yapımından sorumlu kişi, aslanın yüzündeki kişiydi; Thot.

Kaynak: Gök Türk

Yazar:  Resim Düzenleme: Çiğdem Sarıgül

Bulgaristan Seçimleri Yeniden Yapılıyor.
Bulgaristan seçimleri Türkiye, de, geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Ancak hükümeti kurmak için çoğunluğu elinde bulunduramayan, iktidar Partisi, hükümeti kurmak için yeniden...
Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, aşı oldu, herkesi aşıya davet etti
Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, korona virüs aşısı oldu, Gaziosmanpaşalıları aşı olmaya davet etti.Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde...
BAYRAMPAŞA’DA ÜÇ GÜN SÜRELİ KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Bayrampaşa’da 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası başladı. İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Kaymakamlığı, Türk Kızılay’ı ve Bayrampaşa Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen kampanya...
Eyüpsultan’da Kadınlara Özel Boğaz Gezileri Başladı
Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçede ikamet eden kadınlara yönelik düzenlediği “Boğaz Gezileri” başladı. Başkan Deniz Köken’in de katılımıyla gerçekleşen ilk boğaz gezisinde...
KANDOSTUM OLURMUSUNUZ
Kızılay” ın başlattığı Kandostum olurmusunuz, sorusu Gaziosmanpaşa “ da karşılık buldu. Gaziosmanpaşa “ Meydana Kurulan Kızılay “ Çadırlarında, Yüzlerce, insan...
Akşemsettin’i Fesleğen Kokusu Sardı
Eyüpsultan Belediyesi’nin “Salın sepetleri, alın çiçekleri” sloganıyla başlattığı fesleğen dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor. Fesleğen dağıtımı bu kez Akşemsettin Mahallesi’nde...
GAZİOSMANPAŞA HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YIL SONU SERGİSİNİ AÇTI:
Gaziosmanpaşa “ Halk Eğitim Müdürlüğü 2020/2021 Yılsonu sergisini görkemli bir açılışla gerçekleştirdi. Hükümet Konağı’nın giriş katında gerçekleştirilen açılışa Gaziosmanpaşa Kaymakamı...
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİNDE MEZUNİYET HEYECANI
Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Evleri, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi kursiyerlerini törenle mezun etti. Törene katılan Başkan Atila Aydıner, “Pandemi koşullarında büyük bir...
SANATA ENGEL YOKTUR”
ENGELLERİ AŞAN BİR SERGİ: DALINÇ DİJİTAL SANAT SERGİSİ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve Sultangazi Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen “Sanata...
‘Covid-19’un Çevreye Etkileri’ Konulu Resim Yarışması Başladı
Eyüpsultan Belediyesi, ‘Covid-19’un Çevreye Etkileri’ konulu resim yarışması düzenliyor.
Kuştepe Romanlar ve Müzisyenler Derneği Açıldı
Adalet Partisi Şişli İlçe Başkanı Tarık Orakcı’nın Başkanlığında “Kuştepe Romanlar ve Müzisyenler Derneği” pandemi kuralları çerçevesinde görkemli bir törenle açıldı....
ME AGAINST THE PANDEMIC ( PANDEMİYE KARŞI BEN)
Kadıköy Mehmet Karamancı İlkokulu 4-C sınıfı öğretmeni Hatice ZOR ve öğrencileri ; 7 ülke ,17 öğretmen , 7-11 yaş grubu...
Son dakika haberi PKK/KCK’nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz!
MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK’nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale...
Eyüpsultan’lı Öğrencilerden Geri Dönüşüm Defilesi
Eyüpsultan Belediyesi ve Karadolap’ta bulunan Mustafa Kemal İlkokulu işbirliğiyle Dünya Çevre Haftası kapsamında, geri dönüşüm defilesi düzenlendi.
Müsilaj İnsan Sağlığını Nasıl Etkiliyor?
Uzmanlar, Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin, sorunun devam ettiği bölgelerde denizlere girilmemesi ve bu bölgelerden çıkarılan...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ