Katar Büyükelçiliğine Mehmet Mustafa Göksu atandı

1 Temmuz 2020 tarihli ve 31172 sayılı Resmi Gazete

Katar Büyükelçiliğine Mehmet Mustafa Göksu atandı
  • 01.07.2020

Atama kararları Resmi Gazete’de

Katar Büyükelçiliğine Mehmet Mustafa Göksu atandı

Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanının atama kararlarına göre, Katar Büyükelçiliğine Mehmet Mustafa Göksu atandı.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğüne Yasin Ekrem Serim, Protokol Genel Müdürlüğüne Ahmet Başar Şen, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Selçuk Ünal, Avrupa Birliği Başkanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğüne Başak Türkoğlu, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğüne Bülent Özcan getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne İsmail Üzmez atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Kerim Mete görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Orhan Özçalık ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Cemal Çalık getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Kutluhan İçöz atandı.

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran kanun Resmi Gazete’de yayımlandı

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanuna göre, Yüksek Adalet Divanı’nın kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan ve halen yürürlükte bulunan kanun hükümleri geçmişe dönük yürürlükten kaldırıldı.

Yeni dava yolu öngörülerek Yüksek Adalet Divanı’nın kuruluşuna ve yetkilerine ilişkin kanun hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasıyla hükümsüz hale gelen kararlardan kaynaklanan zararların tazminine imkan sağlanacak.

Varlığı hukuki dayanaktan mahrum olacak Yüksek Adalet Divanı’nın hükümsüz hale gelen bütün kararlarının adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlarından silinmesi, Adalet Bakanlığınca resen yerine getirilecek.

Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin uğradıkları manevi zararlar, hazine tarafından karşılanacak. Bu kişilerin mal varlığı değerlerinin müsadere edilmesinden kaynaklanan maddi zararları da giderilecek.

Zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacak. Komisyon çalışma usül ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Zararlarının karşılanmasını isteyenler komisyonun çalışma usul ve esaslarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen 3 ay içinde komisyona başvurarak zararlarının tazminini isteyebilecek.

Komisyon kararlarına karşı kararın tebliğini izleyen 15 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere komisyona itirazda bulunulabilecek. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayda dava açılabilecek. Bu davalar acele işlerden sayılacak.

Komisyona yapılacak başvurular için herhangi bir ad altında ücret talep edilemeyecek. Komisyonun itirazı üzerine verdiği kararlara karşı Danıştayda açılacak davalarda karar ve ilam harcı maktu alınacak ve dava sonunda maktu vekalet ücretine hükmedilecek.

Komisyon tarafından başvurular değerlendirilirken ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler, ilgili gerçek veya tüzel kişilerden istenebilecek. Kamu kurum ve kuruluşları, bu husustaki talepleri belirlenen süre içinde yerine getirmek zorunda olacak.

Maddi zararların karşılanması talepleri karara bağlanırken uğranıldığı kesin olan ancak aradan geçen zaman sebebiyle tutar yönünden tespiti teknik olarak mümkün olmayan zararlar açısından hakkaniyete uygun bir miktarın ödenmesine karar verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı’na ait her türlü arşivlik ve arşiv belgesini maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde TBMM Başkanlığına devredecek.

Düzenleme, 27 Mayıs 1960’tan itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Bazı klima cihazlarına tarife kontenjanı açıldı

8414.30.81.90.00 gümrük tarife pozisyonu (GTP) olan rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8 kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan klimalar için tarife kontenjanı açıldı.

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, 15 Şubat 2021 tarihine kadar tarife kontenjanı miktarı 500 bin adet olacak.

Tarife kontenjanı çerçevesinde diğer ülkeler için yüzde 2,2 gümrük vergisi oranı yüzde 0 (sıfır) olarak belirlendi.

Tanım ve eşyanın GTP’sinde yapılacak değişiklikler tebliğ ile duyurulacak.

Bu karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından ithal lisansı düzenlenecek.

Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması gerekiyor.

Tespit edilen tarife kontenjanı başvuru ile tarife kontenjanı dağıtımına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ve/veya tedbirler ile belirlenecek.

Kararın tebliği de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanı kararıyla ilgili tebliği de Resmi Gazete’de yer aldı.

Tebliğ ile bazı klima cihazları ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlendi.

Buna göre, Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu eşyanın ithalatında belirlenin 500 bin adedin dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılacak.

Tarife kontenjanından faydalanabilmek için sanayiciler, 10 iş günü içinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler/İthalat İşlemleri” bölümündeki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” altındaki “İthalat İşlemleri” kısmından elektronik imza ile başvuracaklar.

Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27 Aralık 2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde yapılacak.

Eksik başvuru yapılması halinde, Bakanlıkça eksikliklerin tamamlanması için 5 gün ek süre verilecek.

Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanacak.

Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek.

Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

Düzenlenecek ithal lisansları 15 Şubat 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olacak.

İthal lisansı kapsamındaki ithalat, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunlu olacak ve ithal lisansı üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerden zarar görenlerin başvurularının sonuçlandırılma süresi 1 yıl uzatıldı

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1’inci, 3’üncü ve 4’üncü maddeleri kapsamına gider eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun geçici 1’inci maddesine dayanarak yaptıkları başvurunun sonuçlandırılma süresi uzatılan sürenin bitiminden itibaren 1 yıl uzatıldı.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Denizli çevre yolu için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Denizli Çevre Yolu (2. Etap) Projesi kapsamında yer alan bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilat, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tüketicinin kullandığı elektriğe 3 ay zam yok…

1 Temmuz 2020’den itibaren uygulanacak elektrik tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanacak elektrik tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

EPDK’nın, dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçemeyen ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanacak tarife tabloları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylandı.

Görevli tedarik şirketinden enerji alan iletim sistemi kullanıcısı tüketiciler, vergi, fon ve pay hariç tek zamanlı tarifeye kilovatsaat (kWh) başına 48,7941 kuruş, gündüz tarifesine 49,4665, puant tarifesine 81,6195, gece tarifesine 23,5139 kuruş ödeyecekler. Bu tarifesi bir değişiklik yapılmadı.

Zaten EPDK da yaptığı toplantıyla, elektrik fiyatında 3 ay boyunca mevcut tarifenin yürürlükte kalacağı ve elektriğe zam yapılmayacağı kararlaştırmıştı.

Dağıtım sistemi kullanıcılarında tarife artışı

Buna karşın dağıtım sistemi kullanıcılarının orta gerilim çift terimli tarifesi sanayide yüzde 1,4, ticarethanede yüzde 1,9, meskende yüzde 2,75, tarımsal sulamada yüzde 1,72, aydınlatmada yüzde 2,49, tek terimlide ise sırasıyla yüzde 1,55, yüzde 2,37, yüzde 3,45, yüzde 2,15, yüzde 2,49 artırıldı.

Dağıtım sistemi kullanıcılarında tek terimli alçak gerilimde sanayide yüzde 2,37, ticarethanede yüzde 2,81, meskende yüzde 4,16, şehit aileleri ve muharip gazilerde yüzde 8,02, tarımsal sulamada yüzde 2,55, aydınlatmada yüzde 2,94, genel aydınlatmada yüzde 3,61 yükseltildi.

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanacak tarifelere ilişkin hesaplamalarda Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde yer alan katsayıların Ocak-Mart 2020 dönemi tutarları toplam gerçekleşen enerji alım maliyetlerine oranı 21 görevli tedarik şirketinin ortalamasının üzerinden olan şirketler için 0,05 olarak uygulanacak.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satış bedeli kilovatsaat başına 13,2000 kuruş olarak belirlendi.

EPDK’nin konuya ilişkin Kurul kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise kilovatsaat başına 29,0000 kuruş uygulanacak.

Kararlar yürürlüğe girdi.

MAPEG, 2 firmanın 3 petrol arama sahasında ruhsat sürelerini uzattı…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), iki firmanın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ sınırları içinde kalan 3 petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılmasını kararlaştırıldı.

MAPEG’in Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation’un Edirne, Tekirdağ illeri sınırları içinde 35 bin 788 hektar yüzölçümüne AR/TGT-PIN/K/F18-d1, d2, d4 pafta nolu petrol arama ruhsatının sürelerini 27 Haziran 2020 tarihinden itibaren 2 yıl uzattı.

Genel Müdürlük, Corporate Resources B.V. şirketinin Kırklareli, Tekirdağ illeri sınırları içinde bulunan 35 bin 692 hektar yüzölçümüne sahip AR/CBV/K/F18-c ile yine aynı iller sınırları içinde bulunan 18 bin 471 hektar yüzölçümüne sahip AR/CBV/K/F19-d1, d4 pafta nolu petrol arama ruhsatının süresi petrol arama ruhsatının süresinin 27 Haziran 2020 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmasına karar verdi.

Söz konusu kararların, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Dışişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Bakanlık bünyesinde kurulan Araştırma Merkezinin ve buna bağlı oluşturulabilecek çalışma gruplarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenliyor.

Yönetmelik, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesi sebebiyle kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen diplomatik kariyer memurlarından, haklarında mahkemeler tarafından göreve iade mahiyetinde karar verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulü kararı verilenlerden, eski kadro veya unvanına atanması Bakan onayı ile uygun görülmeyip Bakanlık bünyesinde kurulan Araştırma Merkezinde istihdam edilenler ile bu merkezde çalışanları kapsıyor.

Merkez, Bakan tarafından uygun görülen, Bakanlığın görev ve yetki alanına giren konularda araştırma ve çalışmaları yapacak ve gelişmeleri izleyecek.

İhtiyaç duyulan konularda Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğün onayıyla görüş, değerlendirme, bilgi notu ve rapor hazırlamak.

Ege Üniversitesi 220’si hemşire 310 sağlık personeli alacak

Ege Üniversitesi 220’si hemşire olmak üzere 310 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 220 hemşire, 40 sağlık teknikeri, 10 diğer sağlık personeli, 15 röntgen teknisyenini, 5 diyetisyen, 5 fizyoterapist, 10 biyolog, 5 eczacı sözleşmeli olarak istihdam edecek.

Müracaatlar, 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitenin “https://www.ege.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacak.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak

Akdeniz Üniversitesi 25 personel alacak

Akdeniz Üniversitesi Türkiye İş Kurumu üzerinden 25 personel alacak.

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 1 marangoz, 9 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 temizlik hizmetleri personeli sürekli işçi olarak çalıştırılacak.

Başvuru, Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 6-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacak.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 4 uzman personel alacak

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), 1’i şehir planlama, 1’i mühendis-mimar, 2’si iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler mezuna olmak üzere yarışma sınavı ile 4 uzman personel alacak.

Ajansın, Resmi Gazete’de yayımlanan duyurusuna göre, sınava 21 Temmuz-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında “sinavbasvuru.sanayi.gov.tr” internet adresinden başvurulabilecek.

Personel alım sınavından başarılı olanlar DOĞAKA’nın faaliyetlerini yürüttüğü Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Tabakhane Sok. No: 20 Antakya/HATAY adresinde yapılacak sınavın tarihi daha sonra ilan edilecek.

Fırat Kalkınma Ajansı, 1 hukuk müşaviri, 3 uzman, 2 destek personeli alacak

Fırat Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), sözlü yarışma sınavıyla, 1 hukuk müşaviri, 3 uzman, 2 destek personeli alacak.

Ajansın, Resmi Gazete’de yayımlanan duyurusuna göre, sınava 21 Temmuz-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında “sinavbasvuru.sanayi.gov.tr” internet adresinden başvurulabilecek.

Adaylar 17 Ağustos 2020 tarihinde Niyazi Mah. Buhara Cad. No:195 Battalgazi/Malatya’da sözlü yarışma sınavına alınacaklar.

Hukuk müşavirliğine avukatlık stajını tamamlamış, uzman personel başvurusunu, istatistik, ekonometri, endüstri mühendisliği ziraat mühendisliği ve gıda mühendisliği dallarından mezun olanlar yapabilecek.

Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı kararları…

Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Uçmakdere ile Çerkezköy-Ergene ilçeleri Veliköy Antik Su Yolu, Saray İlçesi Kavacık Mahallesi Güneşkaya Vadisi Mağaraları, Erzincan İli Kemaliye İlçesi Karanlık Kanyon, Bursa İli Orhaneli-Büyükorhan ilçeleri Sadağı Kanyonu, Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi Balıkdamı Göksu Düdenleri, Kars İli Kağızman İlçesi Deniz Gölü Doğal Sit Alanı, Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma alanı olarak tescil edildi.

Bursa İli Orhaneli-Büyükorhan ilçeleri Sadağı Kanyonu Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma alanı, Antalya İli Serik İlçesi sınırları içindeki Uçan 1 ve 2 Şelaleleri Doğal Sit alanı Doğal Sit-Kesin Korunacak Hasas Alan olarak tescili yapıldı.

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’den “Ne iş olursa yaparım” devrine son!..
Eyüpsultan Belediyesi’nden istihdama katkı için önemli imza Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM) ile Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu...
SÜLEYMAN DEMİREL ANISINA MEVLÜT OKUTULDU
Ölümünün 6 Yılında Süleyman Demirel Dualarla anıldı. Adalet Partisi Genel Başkanlığının Öncülüğünde İstanbul il Başkanı ve ilçe Başkanları, Eyüpsultan” Camiinde...
Eyüpsultan’da İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri ilçe genelinde Eyüpsultanlıların rahat bir yaz geçirmesi amacıyla larva, sivrisinek ve haşere...
Eyüpsultanlı Çocukların Sünnet İşlemleri Başladı
Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçede her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni bu yıl da devam ediyor. Çocuklar, erkekliğe ilk adımını...
Bulgaristan Seçimleri Yeniden Yapılıyor.
Bulgaristan seçimleri Türkiye, de, geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Ancak hükümeti kurmak için çoğunluğu elinde bulunduramayan, iktidar Partisi, hükümeti kurmak için yeniden...
Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, aşı oldu, herkesi aşıya davet etti
Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, korona virüs aşısı oldu, Gaziosmanpaşalıları aşı olmaya davet etti.Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde...
BAYRAMPAŞA’DA ÜÇ GÜN SÜRELİ KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Bayrampaşa’da 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası başladı. İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Kaymakamlığı, Türk Kızılay’ı ve Bayrampaşa Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen kampanya...
Eyüpsultan’da Kadınlara Özel Boğaz Gezileri Başladı
Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçede ikamet eden kadınlara yönelik düzenlediği “Boğaz Gezileri” başladı. Başkan Deniz Köken’in de katılımıyla gerçekleşen ilk boğaz gezisinde...
KANDOSTUM OLURMUSUNUZ
Kızılay” ın başlattığı Kandostum olurmusunuz, sorusu Gaziosmanpaşa “ da karşılık buldu. Gaziosmanpaşa “ Meydana Kurulan Kızılay “ Çadırlarında, Yüzlerce, insan...
Akşemsettin’i Fesleğen Kokusu Sardı
Eyüpsultan Belediyesi’nin “Salın sepetleri, alın çiçekleri” sloganıyla başlattığı fesleğen dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor. Fesleğen dağıtımı bu kez Akşemsettin Mahallesi’nde...
GAZİOSMANPAŞA HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YIL SONU SERGİSİNİ AÇTI:
Gaziosmanpaşa “ Halk Eğitim Müdürlüğü 2020/2021 Yılsonu sergisini görkemli bir açılışla gerçekleştirdi. Hükümet Konağı’nın giriş katında gerçekleştirilen açılışa Gaziosmanpaşa Kaymakamı...
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİNDE MEZUNİYET HEYECANI
Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Evleri, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi kursiyerlerini törenle mezun etti. Törene katılan Başkan Atila Aydıner, “Pandemi koşullarında büyük bir...
SANATA ENGEL YOKTUR”
ENGELLERİ AŞAN BİR SERGİ: DALINÇ DİJİTAL SANAT SERGİSİ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve Sultangazi Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen “Sanata...
‘Covid-19’un Çevreye Etkileri’ Konulu Resim Yarışması Başladı
Eyüpsultan Belediyesi, ‘Covid-19’un Çevreye Etkileri’ konulu resim yarışması düzenliyor.
Kuştepe Romanlar ve Müzisyenler Derneği Açıldı
Adalet Partisi Şişli İlçe Başkanı Tarık Orakcı’nın Başkanlığında “Kuştepe Romanlar ve Müzisyenler Derneği” pandemi kuralları çerçevesinde görkemli bir törenle açıldı....
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ